Международные перевозки грузов автотрансопоротм

Перевозки грузов из стран ЕС в Россию, Украину, Казахстан и Беларусь. Доставка негабаритных, акцизных, экспресс грузов

Время работы экипажа грузовго транспорта в Польском законодательстве.

Суточная пауза

В Польше это автомобили с полной разрешенной массой свыше3,5т а в многих странах европы уже и для них

Определение суточной паузы ( дневного отдыха)

 

Часто понятие это рассматривается только с точки зрения длительности времени отдыха- это неправильно ведь важно Когда начата пауза суточная

Определение:  Rozporządzenie WE 561/2006 определяет суточную паузу как

: суточный период в котором водитель может свободно распоряжаться своим временем и включает в себя

„regularny dzienny okres odpoczynku”  или „skrócony dzienny okres odpoczynku:

1. Регулярная суточная пауза это либо непререрывная пауза длящаяся 11 часов, либо разделенная на 2 части , при этом длительность первой не может быть короче 3 часов а второй 9 часов

2. Сокращенная суточная пауза -непрерывный отдых минмум 9 часов но короче 11ти . В каждые 24 часа по окончании предидущей суточной паузы или недельной паузы, водитель обязан использовать следующую суточную паузу.

 

Максимальное время активности водителя.

W przypadku regularnego odpoczynku dziennego maksymalny czas na wszystkie aktywności kierowcy w ciągu dnia pracy to

13 godzin: 13h pracy + 11h odpoczynku = 24h

Jeżeli chodzi o odpoczynek dzienny skrócony, maksymalny czas na wszystkie aktywności kierowcy w ciągu dnia pracy to

15 godzin: 15h pracy + 9h odpoczynku = 24h

Przy korzystaniu z regularnego dziennego okresu odpoczynku sytuacja wygląda podobnie jak przy odpoczynku dziennym skróconym. Kierowca musi jednak pamiętać, że w ciągu 15 h pracy kierowca musi odebrać nieprzerwany odpoczynek długości 3 godzin.

Kiedy dzienny okres odpoczynku uznany za skrócony?

Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24-godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

 

Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców

Błąd 1. Odpoczynek dzienny odebrany za późno Zdarza się, że czynności w ciągu dnia pracy, często z przyczyn niezależnych od kierowcy, wydłużą się ponad 13 h lub 15 h czasu pracy. Kierowcy w takim przypadku, rozpoczynając odpoczynki za późno, nie mają możliwości prawidłowego ich odebrania.

PRZYKŁAD: Za krótki odpoczynek kierowcy Kierowca rozpoczął swój dzień pracy o  godzinie 6.00. Wymaganym odpoczynkiem w tym dniu jest odpoczynek 11-godzinny, który kierowca rozpoczyna o godzinie 20.00. W  24-godzinnym okresie rozliczeniowym, liczonym od godziny 6.00, kierowca wykorzysta maksymalnie 10 godzin odpoczynku, a więc o godzinę za krótko. W takim przypadku kierowca na wydruku z tachografu cyfrowego lub na odwrocie wykresówki powinien opisać przyczynę odstępstwa od przepisów, pamiętając że przyczyna nie może być od niego zależna.

Błąd 2. Skrócenie odpoczynku dziennego ponad 3-krotnie Kierowcy wykorzystujący skrócenia odpoczynków poniżej 11 h (ale nie mniej niż 9 h) muszą być świadomi liczby skróceń, które mają już na „swoim koncie”.

Często poza „planowanymi” skróceniami pojawiają się nieprzewidziane, niezależne od kierowcy (jak np. w przykładzie 1. powyżej). Kierowcy, nie biorąc pod uwagę wszystkich skróceń odpoczynków, przekraczają dopuszczalną liczbę trzech skróceń odpoczynków dziennych pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.

Czwarte skrócenie odpoczynku, które jest wykroczeniem Kierowca rozpoczyna swój tydzień trzema okresami skróconego odpoczynku dziennego. W kolejnym dniu, na skutek zdarzeń niezależnych od kierowcy, czas pracy zostaje wydłużony do 15 godzin. W związku z tym maksymalny odpoczynek, jaki kierowca odbierze, wyniesie 9 godzin. Będzie to czwarte skrócenie, będące jednocześnie wykroczeniem. W takim przypadku kierowca powinien odebrać wymagany 11 h odpoczynek, a na wydruku z tachografu cyfrowego lub na odwrocie wykresówki opisać przyczynę odstępstwa od przepisów.

Błąd 3. Przerwanie odpoczynku dziennego Ciasne parkingi czy konieczność przestawienia pojazdu pod załadunek lub rozładunek powodują nieraz konieczność przerwania odpoczynku. Zgodnie z definicją dzienny odpoczynek co do zasady musi być nieprzerwany. Każdą okoliczność przerwania odpoczynku dziennego kierowca powinien opisać na wydruku z tachografu cyfrowego lub na odwrocie wykresówki. Ruszenie pojazdu nie jest jedyną przyczyną przerwania odpoczynku. Coraz częściej kontrolujący traktują takie czynności, jak wprowadzenie do tachografu cyfrowego symbolu kraju rozpoczęcia/zakończenia lub włożenie do tachografu albo wyjęcie karty kierowcy/wykresówki, jako czynność innej pracy, która powoduje przerwanie odpoczynku.

PRZYKŁAD: Przestawienie pojazdu przerywa odpoczynek Kierowca o godzinie 18.00 rozpoczął regularny dzienny okres odpoczynku, który miał się planowo zakończyć o godzinie 5.00. Po czterech godzinach, o godz. 22.00 został poproszony o przestawienie pojazdu ze względu na konieczność wyjazdu innego pojazdu z parkingu. Przerwał w ten sposób odpoczynek i nie opisał tego zdarzenia w żaden sposób. Podczas kontroli kontrolujący zaliczył kierowcy jako odpoczynek dzienny dłuższą część odpoczynku od godziny 22.00 do 5.00, czyli odpoczynek za krótki o 4 godziny.

Konsekwencje popełnianych błędów

Za wykroczenia dotyczące odpoczynków dziennych przewidziano następujące kary finansowe: ` dla kierowcy — 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę skrócenia (lp. 4.3 załącznika nr 1 ustawy o transporcie drogowym), ` dla zarządzającego transportem (lub każdej innej osoby, która dopuściła do naruszenia) — 2000 zł za naruszenie (lp.15 załącznika nr 2 ustawy o transporcie drogowym),  dla przedsiębiorstwa — 100 zł za skrócenie od 15 minut do jednej godziny, 200 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę (lp.5.3 załącznika nr 3 ustawy o transporcie drogowym).

Опубликовано eurodostawka@gmail.com в

Работа водителем в Польше, время работы водителя в международном транспорте товаров .

Засчитывается ли все время пребывания в коммандировке в рабочеее время водителя , в том числе время отдыха и перерывов, или только время управления автомобилем погрузки и выгрузки ?

Для определения находится ли водитель в коммандировке существенным являеться тот факт что водитель покинул местность по адресу  в котором фирма ведет деятельность, так следует из  art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.).
Коммандировка длится непрерывно от момента выезда водителя с фирмы до момента возвращения на базу.

В рамках командировки можно выделить участок от фирмы до границы и от границы до фирмы при возвращении, и участко заграничный, разделенный на этапы по каждой конкретной стране, что повлияет на отделный рассчет

В коммандировку засчитывается все периоды активности работника незавсисимо учитывается ли эта активность как рабочее время . В случае водителя рассчитывается не только переезды и подача на погрузку ,выгрузку но и дежурства и свободное время  втч суточные и неделбные паузы.
А вот зарплата может начисляться только за те периоды активности которые засчитываются в рабочее врмея.

Согласно art. 6 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców в рабочее время всчитывается не только время управление автомобилем но и

время на экспедиционные действия

административные формальности

ежедневное обслуживание автомобиля

децйстивия по поддержанию чистоты

другие работы связанные с исполнением заказа или гарантии безопасности людей, автомобиля и имущества.

Продолжить чтение →

Опубликовано eurodostawka@gmail.com в

Разница основных типов трудовых договорв в Польше Umowa o pracę / Umowa zlecenie

Итог на понятном языке для водителя:

  • водитель может работать на Umowie zlecenia — легально с точки зрения КзоТ

  • риски водителя- полная материальная ответственность, законное расторжение договора в любую минуту

  • возможность самому расторгнуть договор в любую минуту если иное не указанно в договоре

  • минимальная защищенность социальная работника

Подробнее:

Umowa zlecenie — признаки:
Согласно  Kodeksu cywilnego — договор на определенный срок а его прдемтом конкретная услуга. И рассматривается старательное исполнение заказанного действия а не достижение определенной цели как в  umowie o dzieło.

Основные элементы указывающие на рабту в рамках  umowy zlecenia это:

  1. большая сводоба в организации работы самим работником,
  2. отсутствие четкого графика и оганичения по времени работы(  втч указания времени начала и окончания работы),
  3. отсутствие управления со стороны Заказчика работы,
  4. от 2018 r. минимальная ставка за час  13,70 zł brutto.

Продолжить чтение →

Опубликовано eurodostawka@gmail.com в
Работа водителем в Польше категории C+E.

Работа водителем в Польше категории C+E.

Для того что бы устроится водителем грузового тарнспорта в Польше нужно обязательно получить  Swiadctwo Kierowcy которое выдается после прохождения специального обучения ( курса) , мед справок от окулиста, психолога и врача медицины труда.

Зработные платы «на руки» зависят от характера работы.

За работу внутри Польши с еженедельным заездом на базу и возможностью отдыха не кв кабине вам больше 4000 злотых ( около 1100$) не предложат, за перевозки в Россию или Турцию уже рельно получить 1200-1500 евро, за работу внутри ЕС но до 45 дней житья в кабине уже можно рассчитывать на 2000 евро+

Продолжить чтение →

Опубликовано eurodostawka@gmail.com в
Товар из Китая в Евросоюз продажа «в пути»

Товар из Китая в Евросоюз продажа «в пути»

Ситуация:

Ваша компания имеет поставщика товара из Китая с ценой 10 000$  на условиях перевозка до Европейской жд станции оплачена.

И у Вас есть покупатель в Европе на данный товар по цене 20 000 Евро.

продажа товара в пути Китай- Европа

Проблема:

Отправитель формируя транспортную документацию приложит к СМГС инвойс на сумму 10 000$, что наверняка «расстроит » покупателя и снизит шансы на повторную продажу.

Решение:

Добиться от поставщика отгрузить товар в распоряжение нашей компании ( Borrador sp.zo.o.) c доставкой на первую  при входе груза на территорию ЕС пограничную ж.д. станцию Малашевиче ( Małaszewicze)  терминал национального польского оператора  PKP Cargo.

продажа товара в пути Китай- Европа 1

Продолжить чтение →

Опубликовано taxfree@granica24.eu taxfree@granica24.eu в Таможенное оформление, Твой канал продаж в Европе